S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Reklamační řád
Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP “) prodávajícího HUNTING TRADE s.r.o., IČO: 50 139 053 se sídlem Partizánska 469/74, 039 01 Turčianske teplice – Slovenská republika zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu. 64860/L, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží nabytého od prodávajícího.

Kupující, který může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu HUNTING TRADE, s.r.o. součinnost, potřebnou k vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o dobu, ve které kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Není-li definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

2. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Akumulátory ( baterie ), které jsou součástí produktu mají záruční dobu 6 měsíců.

Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. K uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi. Pro uplatnění reklamace vyplňte formulář:

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, pro kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3. Způsob vyřízení reklamace

Má-li zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující by však neměl dále používat věc, na které zjistil vadu. Pokud jde o vady, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

Opotřebování charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

Zboží musí být zasláno se všemi jeho součástmi, se kterými bylo dodáno, bez případných znečištění. K reklamovanému zboží musí být přiložen doklad o koupi a vyplnění Reklamačního formuláře musí být čitelně (nejlépe vypsaný elektronicky, případně, pokud si jej zákazník stáhne z našeho eshopu vypsaný hůlkovým písmem).

Vyplňte nebo stáhnete tady: Reklamační formulář

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Tento Reklamační řád se nevztahuje na právní vztah založený koupí zboží u prodávajícího v případě, že kupujícím (zákazníkem) je podnikatel (§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů; dále jen „Obchodní zákoník“ ). Takový právní vztah mezi HUNTING TRADE s.r.o. a kupujícím – podnikatelem, jehož předmětem je koupě zboží (služby) u prodávajícího, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zejména § 429 resp. § 409 a násl. Obchodního zákoníku).

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na fakturační adrese:

HUNTING s.r.o., Partizánska 469/74, 039 01 Turčianské Teplice – Slovenská republika

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Je-li reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Reklamace se nevztahují na případy:

1. Pokud vada vznikla nesprávným používáním, respektive, které je v rozporu s návodem k použití či údržbou a ošetřováním daného reklamovaného zboží

2. Pokud vada vznikla mechanickým poškozením ( poškrábání, roztržení, nesprávné složení a skládání apod.)

3. Pokud vada vznikla v důsledku živelné pohromy

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MTA5ZT